Regulaminy

Regulamin

9. edycji Warsztatów Nowa Jakość Rozrywki

2. Zgłoszenie na Warsztaty

a. Zgłoszenia należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.nowajakoscrozrywki.pl do 10.10.2021r.

b. Liczba miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia są przyjmowane według kolejności napływania.

c. Po upływie wskazanego terminu zgłoszenie może być przyjęte tylko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem – telefon kontaktowy +48 503 836 965.

4. Opłata za udział w Warsztatach

a. Opłata za udział w Warsztatach obejmuje koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia.

b. Wpłaty całej kwoty należy dokonać najpóźniej do 15.10.2021r na konto przesłane przez Organizatora mailowo na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

c. Wysokość opłaty za udział w Warsztatach wynosi 1 400zł.

d. Organizator wprowadza system rabatów dla Uczestników, którzy spełnią poniższe warunki:

Warunki uzyskania rabatuWysokość opłaty po rabacie
zgłoszenie w terminie 18-31.08.2021 oraz wpłata w terminie 1-30.09.20211 100 zł
zgłoszenie i wpłata w terminie 1-30.09.20211 250 zł
w pozostałych przypadkach1 400 zł

W tytule przelewu należy wpisać “zadatek na warsztaty” oraz imię i nazwisko Uczestnika.

e. Niewpłacenie zadatku w podanej powyżej kwocie i terminie jest traktowane jako rezygnacja
z udziału w Warsztatach.

f. Rezygnacja z udziału w części zajęć nie uprawnia do obniżenia opłaty.

g. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi
z wyjątkiem pkt 9.

5. Zgody i Oświadczenia Uczestników

a. Warunkiem uczestniczenia w Warsztatach jest zapoznanie się z Regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na używanie i przetwarzanie wizerunku.

b. Organizator udostępnia Regulamin na stronie www.nowajakoscrozrywki.pl oraz w formularzu zgłoszeniowym na Warsztaty.

c. Wzory wymienionych oświadczeń i zgód stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.

d. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z wymienionymi dokumentami oraz zł ożenia wymaganych zgód i oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym na Warsztaty.

e. brak złożenia przez Uczestnika wyżej wymienionych zgód i oświadczenia uniemożliwia udział
w Warsztatach. Wpłacony zadatek w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

6. Program Warsztatów

a. Program Warsztatów jest dostępny na stronie www.nowajakoscrozrywki.pl

b. Program ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.

c. Informacja o zmianach Programu wprowadzonych przed rozpoczęciem Warsztatów jest udostępniana na stronie www.nowajakoscrozrywki.pl

a. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji Warsztatów w systemie on-line w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Warsztatów w trybie stacjonarnym.

b. W przypadku opisanym w pkt 9a Uczestnikom zostanie zwrócona część opłaty za udział w Warsztatach stanowiąca koszt zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 600zł.

8. Pozostałe postanowienia

a. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o udziale w Warsztatach jest czynny udział w minimum 75% zajęć.

b. Uczestników obowiązuje podczas trwania Warsztatów zakaz spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

c. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa powszechnego, regulaminów obowiązujących w czasie i miejscu odbywania się Warsztatów oraz zasad współżycia społecznego.

d. Za uchybienia obowiązującym regulaminom lub naruszenie zasad współżycia społecznego Uczestnik może być upomniany i wydalony z Warsztatów przez Organizatora. W takim przypadku opłata za udział w Warsztatach nie będzie zwrócona.

e. Uczestnik odpowiada za straty spowodowane przez siebie podczas Warsztatów i pokrywa wynikające z nich roszczenia osób trzecich wobec Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

f. Rezygnację z udziału w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi na adres mailowy: biuro@imprezja.pl

9. Zmiany Regulaminu

a. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

b. W takim przypadku zaktualizowany Regulamin zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie www.nowajakoscrozrywki.pl, a Uczestnicy otrzymają informacje o zmianach na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

c. W razie braku akceptacji wprowadzonych zmian i rezygnacji z udziału w Warsztatach w terminie 7 dni od otrzymania zaktualizowanego Regulaminu Uczestnik ma prawo do zwrotu wpłaconego zadatku.

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem

Ja, niżej podpisany ………………..………….……………. oświadczam, że zapoznałem się

Imię i nazwisko Uczestnika

z Regulaminem 9. edycji Warsztatów Nowa Jakość Rozrywki.

…………………………………………………….

Zgoda na używanie i przetwarzanie wizerunku

Ja, niżej podpisany ………………………….…..………….. udzielam firmie Nowa Jakość

Imię i nazwisko Uczestnika

Rozrywki Sp. z o.o. zgody na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach foto i wideo zrealizowanych podczas Warsztatów.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielenie wszystkich zdjęć oraz filmów z moim wizerunkiem w materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz innych celach zgodnych z prawem poprzez dowolne medium, w tym na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

…………………………………………………….

data, czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany ………………………….…..………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie
Imię i nazwisko Uczestnika

przez Nowa Jakość Rozrywki Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 19, 63-421 Przygodzice moich danych osobowych w postaci danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym, tj.: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz nr telefonu i adres mailowy w celu możliwości wzięcia udziału w 9. edycji Warsztatów Nowa Jakość Rozrywki oraz ułatwienia kontaktu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Potwierdzam otrzymanie od Administratora danych osobowych załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.

…………………………………………………….

data, czytelny podpis

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych osoby, której dane dotyczą

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Nowa Jakość Rozrywki Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 19, 63-421 Przygodzice, tel. +48 503 836 965.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Programu Warsztatów, podjęcia działań przed Warsztatami oraz w celu dokonania rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

– usunięcia swoich danych art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,

– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.

5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji programu Warsztatów oraz do kontaktu.

7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Regulamin sklepu internetowego 

§ 1

Postanowienia wstępne

• Sklep internetowy Nowa Jakość Rozrywki, dostępny pod adresem internetowym www.nowajakoscrozrywki.pl, prowadzony jest przez Imprezja sp. z o.o.) z siedzibą w Przygodzicach wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU pod numerem KRS 0000825208 o kapitale zakładowym 20000zł NIP 6222828731, REGON 385373688 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

• Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Sprzedawca – Imprezja sp. Z o.o. z siedzibą w Przygodzicach przy ul. Wrzosowej 19 kod pocztowy 63-421, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Poznaniu , Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000825208 o kapitale zakładowym 20000zł NIP 6222828731, REGON 385373688

• Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

• Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.nowajakoscrozrywki.pl

• Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

• Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

• Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

• Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

• Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

• Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

• Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

• Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

• Adres Sprzedawcy: Przygodzice 63-421 ul. Wrzosowa 19

• Adres e-mail Sprzedawcy: nowaczykdamian@gmail.com

• Numer telefonu Sprzedawcy: 503836965

• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 88 1050 1201 1000 0090 8080 6426

• Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

• Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 – 18

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu firefox

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

• włączona obsługa plików cookies,,

• zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

• Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

• Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach 

• Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

• Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

• W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

• Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

• Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres email, telefon

• Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

• Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

• Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

• zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

• wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

• zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

• jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

• kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

• wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

• Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

• Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa (koszty pokrywa kupując),

• Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (koszty pokrywa kupujący),

• Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

• Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

• Płatności elektroniczne

• Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

• W przypadku wyboru przez Klienta: 

• płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

• płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

• płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

• Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

• A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

• Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

• Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

• Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

• W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

• W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

• Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób

• Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

• W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

• Skutki odstąpienia od Umowy:

• W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

• Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

• Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

• Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

• o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

• w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

• o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

• Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

• Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

• Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

• W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

• Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 

• Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

• Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

• Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

• Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

• Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

• Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.